727 867 810
podpora@vzdelavanimetis.eu

Obchodní dovednosti

Obchodní jednání je základem každého úspěšného prodeje. Trh se mění a je potřeba se mu přizpůsobovat a neustále pracovat na zlepšování vlastních dovedností. Cílem tohoto interaktivního kurzu je osvojit si účinnou a praktickou metodu prodeje, pochopit efektivní postup v různých etapách obchodního jednání, umět komunikovat se zákazníkem, úspěšně a pohotově argumentovat. Program kurzu je sestaven z jednotlivých témat, která by měl schopný a úspěšný obchodník znát a prakticky ovládat.

Obchodní komunikace

 • Obchodní cíl komunikace
 • Komunikační bariery v obchodním jednání
 • Získání a udržení důvěry
 • Zásady efektivní sdělování
 • Aktivní naslouchání
 • Komunikační zlozvyky

Role při jednání

 • Charakteristika rolí
 • Klíčové kompetence
 • Testy obchodních předpokladů
 • Typologie zákazníků

Argumentace

 • Strategie úspěšné argumentace
 • Složky efektivní argumentace
 • Argumentace užitkem
 • Nejčastější chyby při přesvědčování
 • Modelová situace

Manipulace

 • Zakázaná rétorika
 • Protimanipulační techniky

Základy prezentace

 • Přesvědčovací vs. informativní prezentace
 • Struktura a zásadní okamžiky projevu
 • Řeč těla při prezentaci
 • Vlastní přednes

Obchodní jednání

 • Skript vs. improvizace
 • Kritéria úspěšnosti
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních možností
 • Motivace
 • Fáze přípravy – základ úspěchu
 • Posouzení slabých a silných stránek
 • Úvodní dohody (čas, osoby, kompetence a postup)

Příprava na jednání

 • Klíčové informace o partnerovi, jeho potřebách, zájmech
 • Stanovení cílů jednání
 • Určení možných prostředků jednání a reálných hranic

Hlavní část jednání

 • Úvod jednání
 • Analýza stávající situace
 • Zjištění potřeb
 • Zachycení nákupních signálů
 • Prezentace řešení
 • Argumentace, zpracování námitek
 • Uzavření dohody

Závěr obchodního jednání

 • Rekapitulace
 • Vyvolání pozitivního dojmu

Praktický nácvik

 • Modelová situace – simulace reálného obchodního jednání
 • Zpětná vazba

Vyjednávání v obtížných situacích

 • Postoj a zájem
 • Druhy vyjednávání
 • Vyjednávací taktiky
 • Asertivní techniky
 • Principy kompromisu a zdánlivé ústupky
 • Dohoda a cesta k jejímu uzavření
 • Práce s nezájmem
 • Lež a podvodné jednání
 • Problémoví zákazníci a práce s nimi
 • Praktické případy

Business etiketa

 • Základní pravidla
 • Very Important Person

Následná péče o zákazníky
Finanční gramotnost obchodníka